johnnyメインスケジュール

2019 stagetime

20:30~
21:45~
22:45~

             

1

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、牛丸健司(g)、武山信吾(b)

2

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、佐藤正道(p)、北浦ゆたか(b)

3

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、小林順(vo・p)

4

  KEN VALDEZ(vo)、牛丸健司(g)

5

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、殿岡ひとみ(vib)、日景修(b)

6

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、佐藤 正道(p)、北浦ゆたか(b)

7

 定休日

8

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、殿岡ひとみ(p)

9

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、佐藤正道(p)、北浦ゆたか(b)

10

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、小林順(vo・p)

11

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、佐藤正道(p)、北浦ゆたか(b)

12

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、殿岡ひとみ(vib)、北浦ゆたか(b)

13

  KEN VALDEZ(vo)、小林 順(vo・p)

14

 定休日

15

  定休日

16

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、佐藤正道(p)、北浦ゆたか(b)

17

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、殿岡ひとみ(p)

18

  KEN VALDEZ(vo)、小林順(vo・p)

19

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、佐藤正道(p)、日景修(b)、殿岡ひとみ(vib)

20

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、青木弘武(p)、武山信吾(b)、殿岡ひとみ(vib)

21

 定休日

22

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、牛丸健司(g)、武山信吾(b)

23

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、佐藤正道(p)、北浦ゆたか(b)

24

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、小林順(vo・p)

25

  KEN VALDEZ(vo)、小林順(vo・p)

26

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、佐藤正道(p)、日景修(b)

27

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、殿岡ひとみ(p)、武山信吾(b)

28

  定休日

29

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、殿岡ひとみ(p)

30

  KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、佐藤正道(p)、北浦ゆたか(b)

31

  KEN KEN VALDEZ(vo)、MARIA THERESA(vo)、殿岡ひとみ(p)
pageup